Hướng dẫn thanh toán

  • Tên TK: Nguyễn Hoài Minh
  • STK: 0601 000 484 190
  • Ngân hàng Vietcombank CN Đồng Tháp

Vui lòng thông báo đến số 039 8218 999 trước khi thanh toán !